CE Märkning

CE Marking SE

Våra produkter är CE-märkta och går därför att spåra

Alla produkter från Emmaboda Glas Glassolutions Saint-Gobain  är  CE-märkta i enlighet med gällande normer. CE-märkning är obligatorisk för i EU-lagstiftningen specificerade produktkategorier. Endast produkter för vilka det föreskrivs om sådan märkning får märkas. Genom CE-märkningen intygar tillverkaren att produkten överensstämmer med de lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö, men även andra produktegenskaper. Tillverkaren ansvarar också för att produkten som är avsedd att släppas ut på EU-marknaden har konstruerats, tillverkats och kontrollerats enligt regelverket.

CE-märkningen ska åtföljas av en prestandadeklaration, även känd som DoP - Declaration of Performance, som är en del av Europæiske Construction Product Regulation – CPR. Glas Solutions i samarbete med Saint-Gobain Glass utarbetat dokumentation för DoP, som du når via den här länken:Våra Dop.

Om du har frågor DoP eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta hos på Saint-Gobain Emmaboda Glas.